MolluscaBase name details

Steklovia Gozhik & Prysjazhnjuk, 1976 †

820660  (urn:lsid:marinespecies.org:taxname:820660)

 unaccepted (junior homonym of Steklovia Schlickum & Strauch, 1972)
Genus

Species Steklovia jaroslavi Gozhik & Prysjazhnjuk, 1978 † accepted as Steklovidiscus jaroslavi (Gozhik & Prysjazhnjuk, 1978) † (genus is a primary homonym of Steklovia Schlickum & Strauch, 1972)
Species Steklovia schulgae Gozhik & Prysjazhnjuk, 1978 † accepted as Steklovidiscus schulgae (Gozhik & Prysjazhnjuk, 1978) † (genus is a primary homonym of Steklovia Schlickum & Strauch, 1972)
marine, brackish, fresh, terrestrial
fossil only
feminine
Not documented
MolluscaBase eds. (2020). MolluscaBase. Steklovia Gozhik & Prysjazhnjuk, 1976 †. Accessed at: http://molluscabase.org/aphia.php?p=taxdetails&id=820660 on 2020-04-04
Date
action
by
2014-10-31 06:53:43Z
created
2020-02-17 10:02:33Z
changed

Creative Commons License The webpage text is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License


basis of record Gozhik, P.F.; Prysjazhnjuk, V.A. (1978). Presnovodnyye i nazemnyye mollyuski miotsena Pravoberezhnoy Ukrainy. <em>Kiev, Ed. AN UkdrSSR (Naukova Dumka).</em> 172 pp., 40 pls. [details]  Available for editors  PDF available [request] 

status source Gozhik, P.F., Prysjazhnjuk, V.A. (1980). <em>Steklovidiscus</em> - novoye nazvaniye dlya gastropod roda Steklovia. <em>Paleontologicheskiy Zhurnal.</em> 3, 126.
page(s): 126 [details]   

This service is powered by LifeWatch Belgium
Learn more»
Website and databases developed and hosted by Flanders Marine Institute · Page generated on 2020-04-04 19:13:45+02:00 · Contact: Data Management Team